Læreruddannelsens Musiklærerforening

Ny læreruddannelse 2012-2013

Man kan på denne side følge udformningen af ny læreruddannelse i musik 2012-2013, således som det forløb.

Genveje

NB: Ikke gældende bekendtgørelse

Baggrund

Reform af læreruddannelsen – aftaletekst (pdf)
Følgegruppens rapport med anbefalinger til en ny læreruddanelse (pdf)

Kompetencemål

Gruppen for udarbejdelse af kompetencemål for musik i læreruddannelsen udgøres af:

Kick-off arrangement 5. september

Invitation (24. august 2012, pdf)

Følgebrev (30. august 2012, pdf)

Forslag fra gruppen for musik 29. oktober 2012

Gruppen for musik har holdt i alt fire møder, to i Århus og to i København – dog ingen med deltagelse af alle fire medlemmer. Søren Bechmann har ved afleveringen orlov og har ikke deltaget i det afsluttende arbejde.

Forslag til kompetencemål for musik (29. oktober 2012, pdf)

Tilbagemelding fra projektledelsen 3. november 2012

Projektledelsen har omformuleret og rettet i musikgruppens forslag og er nået frem til nedenstående udkast. Erik har desuden lavet en udgave, hvor forskellene mellem de to versioner tydeligt fremgår.

Projektledelsen havde også nogle overordnede bemærkninger, blandt andet:

Følgende retningslinjer skal sammen med Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag og de supplerende retningslinjer udsendt af faggruppeformændene efter faggruppeformandsmødet følges. Projektledelsen beder venligst om konstruktive forslag til formuleringer, og frabeder sig længere indlæg eller kommentarer. I forhold til formalia har projektledelsen rettet direkte, men i forhold til spørgsmål, som projektledelsen ikke kan afgøre, er det sat i en kommentarboks. Selvom der ikke er kommentarbokse, skal det dog alligevel læses nøje igennem med henblik på at tjekke nedenstående opmærksomhedsfelter:

  1. Der bruges hyppigt forskellige taksonomiske begreber i samme mål (fx analysere, anvende og vurdere). Hvor der er flere taksonomier, har vi valgt det højeste niveau (dvs. analysere fremfor tilrettelægge osv.).
  2. Der bruges ofte rigtig mange faser i samme mål (tilrettelægge, gennemføre, evaluere mv.). Vi forsøgte at afhjælpe det med ‘begrundet’ som hjælpeord i de seneste generelle tilbagemeldinger, men det er ikke taget til efterretning af mange grupper. Vi har rettet det til en del steder. Grupperne skal være opmærksomme på, om de kun vil prioritere bestemte faser (fx tilrettelægge og ikke evaluere). I ‘begrundet’ følger også, at det er forskningsbaseret, baseret på didaktisk teori m.v. Og når det står i kompetencemålet, så er det inklusiv de forskellige faser (dvs. begrundet er også udviklingsorienteret).

Disse bemærkninger blev 7. november på baggrund af spørgsmål fra bl.a. Jesper suppleret med følgende:

I relation til de generelle tilbagemeldinger efter seneste udkast, vil vi gerne supp med følgende præcisering: Planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle er netop færdigheder/kompetencer i nogle forskellige faser. I kompetencemålet/kompetenceområdet, som er overordnet, kan der godt angives en sådan række kompetencer/faser, hvis det vel og mærke er et didaktisk område. Det er allerede tilfældet i flere kompetencemål. Begrebet ”begrundet” dækker over, at det foregår på et videnbaseret grundlag m.v. så det er vigtigt at fastholde. Men faggruppen kan godt vælge i det overordnede didaktiske kompetencemål at skrive begrundet…dvs. nævne alle faserne.

Men i selve færdighedsmålene kan flere faser ikke nævnes inden for samme færdighedsmål. Det samme gælder de taksonomiske niveauer – beskrive, analysere, vurdere er taksonomiske niveauer – her må også kun nævnes et pr færdighedsmål, og det bør overvejes, om det er nødvendigt at nævne taksonomierne, idet de også er bedømmelsesgrundlag. Men man kan nævne et pr færdighedsmål.

Nyt forslag fra gruppen for musik 9. november 2012

8. november 2012 blev der afholdt et møde med Jesper Vinther og repræsentanter for alle de praktisk-musiske fags skrivegrupper, hvor projektledelsens ændringer blev diskuteret. Desværre var der ikke lejlighed til at få yderligere forklaringer fra projektledelsen eller på anden måde at komme i kontakt med projektledelsen.

Skrivegruppen for musik (ved Inger & Jesper) udarbejdede herefter et forslag til ændringer i forhold til projektledelsens omformulering med begrundelser for ændringerne:

Forslag til kompetencemål for musik (9. november 2012, pdf)

Forslag for musik sendt i høring til den faglige forening 15. november 2012

Kompetencemål for musik (15. november 2012, pdf)

Fristen for svar fra den faglige forening var senest den 26. november 2012, kl. 12.00

Udkast til bekendtgørelse i offentlig høring 20. december 2012

Kompetencemål i læreruddannelsens fag: Musik (20. december 2012, pdf)

Kompetencemålene for musik er en del af: Høring over udkast til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Fristen for svar er senest den 30. januar 2013.

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Den endelige version af bekendtgørelsen kom 9. marts 2013 og findes på Retsinformation. Se endvidere afsnittet om musik.

Nationale moduler for musik

National faggruppe

Udkast til beskrivelse af de nationale moduler i musik udarbejdes af den nationale faggruppe for musik med en repræsentant for hver professionshøjskole. Gruppen udgøres af:

Udkast til to nationale moduler, 25. januar 2013

Den nationale faggruppe har udarbejdet et forslag til to nationale moduler i musik:
Forslag til to nationale moduler i musik, 25. januar 2013 (pdf)

Videns- og færdighedsmål i modulerne er kopieret fra forslaget til kompetencemål i undervisningsfaget musik. For at få et overblik over, hvilke mål i kompetenceområderne, der er anvendt i forslaget til de to moduler, er der udarbejdet to dokumenter:

Udkast til to nationale moduler, 27. februar 2013

Forslaget er viderebearbejdet og afleveret til viderebehandling:
Forslag til to nationale moduler i musik, 27. februar 2013 (Word-dokument)

Udkast til to nationale moduler, 8. marts 2013

Forslaget er igen viderebearbejdet og afleveret til viderebehandling:
Forslag til to nationale moduler i musik, 8. marts 2013 (Word-dokument)

Udkast til to nationale moduler, 10. marts 2013

Efter vedtagelsen af bekendtgørelsen er forslaget til nationale moduler tilrettet de endelige kompetencemål (og videns- og færdighedsmål):

Endelig udgave af nationale moduler, 24. marts 2013

Nationale moduler i musik (pdf)

Forside

Vedtægter

Bestyrelse

Ny lærerudd. 2012-13

CKF-revision 2006