Læreruddannelsens Musiklærerforening

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Musik

Musik omhandler særlige oplevelses-, erkendelses- og udtryksmuligheder med betydning for sansemæssig, motorisk, følelsesmæssig, æstetisk, intellektuel og social udvikling. Det sætter den studerende i stand til begrundet at gennemføre musikundervisning og udvikle elevers dannelse.

Kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse omhandler inkluderende ledelse af musikalsk udfoldelse i klassefællesskabet såvel som i mindre grupper på baggrund af individuelle musikalske færdigheder.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab

Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil,
lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter,
stemmearbejde i relation til musikalsk udvikling og udvikling af egen og andres stemmer,
anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen,
musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk fortolkning,
udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre og teknik,
udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner,
lede stemmearbejde, fællessang og én- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer,
sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt analog og digital teknologi,
vejlede og lede sammenspil differentieret på baggrund af egen beherskelse af relevante instrumenter,
kroppens, bevægelsens og legens betydning for musikalsk udvikling og læring og
lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og dramatisering med øje for elevers potentialer og forudsætninger og
læreprocesser og organisering.
etablere læringsrum for elevers selvstændige arbejde med musikudøvelse.

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben omhandler at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.

Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler,
arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål,
kreative processer, musikalsk interpretation og varierede udtryksformer,
skabe musik på baggrund af egne vokale og instrumentale færdigheder med musikalsk nysgerrighed, autenticitet og overblik,
lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og internetressourcer,
anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj,
kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om improvisation og komposition samt musikkens æstetiske og innovative potentialer.
lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition som improvisation.

Kompetenceområde 3: Musikforståelse omhandler analyse og oplevelse af musik i et strukturelt, kulturelt og historisk samt et overordnet æstetisk perspektiv både i relation til egen beskæftigelse med musik og i relation til almen musikundervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.

Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
musik i et historisk, psykologisk, oplevelsesmæssigt, æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv, herunder forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier,
perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kulturelt og historisk fænomen,
musikteori og musikalsk analyse,
fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer,
hørelære, musikalsk frasering, instrument- og stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter,
udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og instrumental udøvelse,
musikalske genrer, stilarter og musikhistorie og
formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra forskellige historiske perioder og
metoder til musiklytning og musikalsk udvikling.
planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse.

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik omhandler teoretisk funderet, professionelt og udviklingsorienteret musikundervisning i folkeskolen.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold,
formulere differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning,
musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget,
udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende,
undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser,
agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspirerende igangsætter i og med musik,
musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori,
varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer,
evalueringsmetoder og observation og iagttagelse som metoder til at skabe viden om musikundervisning i folkeskolen,
analysere egen og andres musikundervisning med henblik på udvikling af musikundervisning i folkeskolen gennem anvendelse af data fra evalueringer,
læremidler samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde,
analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens mål og centrale indhold samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde,
tværfaglighed og
anvende musikfaget i samspil med andre fag og aktiviteter på skolen og
musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen.
bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt.

Forside

Vedtægter

Bestyrelse

Ny lærerudd. 2012-13

CKF-revision 2006