Seminariernes Musiklærerforening

Udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag 2006

Forslag til mål og ckf i musik

Første forslag fra faggruppen for musik sendt til Undervisningsministeriet og udsendt i Medlemsorientering, Seminariernes Musiklærerforenings medlemsblad:

Samlet oversigt over første forslag for alle fag med kommentarer og overvejelser fra styregruppen:

Andet forslag fra faggruppen for musik, sendt til Undervisningsministeriet 25. oktober 2006:

Samlet oversigt over forslag for alle fag med ændringer udformet af Undervisningsministeriet:

Afsluttende forslag fra faggruppen for musik, sendt til Undervisningsministeriet 13. november 2006:

Samlet oversigt over forslag for alle fag med justeringer fra faggrupperne medtaget i mere eller mindre omfang af Undervisningsministeriet 14. november 2006:

Henvendelse fra faggruppen til styregruppen, sendt til styregruppens medlemmer 16. november 2006 og til referencegruppens medlemmer 19. november 2006:

Samlet oversigt over udkast for alle fag i den form, hvori materialet vil blive oversendt til ministeren (24. november 2006):

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen til høring (5. januar 2007 med høringssvar 15. januar):

Høringssvar fra faggruppen i musik (14. januar 2007):

Den endelige bekendtgørelse (12. marts 2007):

Kommissorium

Deltagere

Der var nedsat en styregruppe (pdf-dokument), som fungerede som sparringspartner for Undervisningsministeriet i arbejdet med at formulere og udstikke rammer for CKF-arbejdet. Styregruppen deltog i overordnede drøftelser.

For hvert fag var der så nedsat en faggruppe (pdf-dokument), der havde til opgave at udarbejde udkast til mål og CKF’er ifølge ministeriets retningslinjer. For musikfaget bestod faggruppen af Steen Lembcke (censornæstformand for musik i læreruddannelsen) og Jesper Juellund Jensen (formand for Seminariernes Musiklærerforening).

Endelig var der nedsat en referencegruppe (pdf-dokument), hvis medlemmer var udpeget af relevante organisationer. Referencegruppen fulgte og kommenterede de faglige gruppers arbejde med at udmønte de overordnede retningslinjer i konkrete mål og CKF’er.

Tidsplan


Møde 25. august 2006 på Borups Højskole

Faggrupperne var indkaldt til indledende møde af Undervisningsministeriet den 25. august 2006.

Samme dag gik faggruppen for musik i gang med arbejdet, der blev fortsat på et møde 9. september, hvor vi på baggrund af ministeriets retningslinjer udarbejdede en skitse, som har dannet grundlag for rådgivning fra nogle udvalgte samarbejdspartnere, blandt andre Frede V. Nielsen, Finn Holst, Søren Thirup og Bente Søndergaard.

Faggruppen udarbejdede på et møde 22. septemberet mere færdigt forslag, som sendtes til Undervisningsministeriet. Her gennemlæstes forslaget, der præsenteredes for styregruppen den 6. oktober. Faggrupperne fik så tilbagemeldinger i uge 41. I mellemtiden diskuterede vi i faggruppen forslaget med andre interessenter, først og fremmest medlemmerne i Seminariernes Musiklærerforening på „Faglige drøftelser“ i Odense den 7. oktober 2006.

Faggrupperne havde frist for eventuelle justeringer den 26. oktober om morgenen, hvorefter de nye forslag behandledes („pænt“, som de skriver) på et styregruppemøde den 31. oktober. Det viste sig dog, at der blev foretaget væsentlige ændringer i forslaget, der blev sendt til endelige kommentarer i faggrupperne 7. november.

Faggrupperne havde til den 13. november klokken 17 til at reagere. Allerede dagen efter kom resultatet fra Undervisningsministeriet.

Forslaget behandledes af styregruppe og referencegruppe på møder den 17. og 21. november 2006, og faggrupperne kunne desuden „melde tilbage med præcise forslag til justeringer“ indtil 21. november 2006. Faggruppen i musik henvendte sig til både styregruppe og referencegruppe.

Det nok en gang justerede forslag var klar 24. november 2006 i den form, hvori materialet blev oversendt til ministeren.

Hele bekendtgørelsen – med mål & CKF som bilag – blev sendt i høring 5. januar 2007 med svarfrist ti dage senere. Faggruppen sendte 14. januar 2007 et høringssvar vedrørende vejledende timetal for individuel undervisning.

Supplerende materiale

Forside

Vedtægter

Bestyrelse

Ny lærerudd. 2012-13

CKF-revision 2006