Vedtægter for Læreruddannelsens Musiklærerforening

§1
Læreruddannelsens Musiklærerforening har til formål at støtte faget musiks stilling på seminariet og medvirke til, at fagets interesser varetages og styrkes.

§2
Som medlemmer kan optages undervisere i musik på læreruddannelsen. Ved pensionering kan medlemskabet fortsætte. Andre kan ekstraordinært optages som medlemmer efter vedtagelse på generalforsamlingen.

§3
Foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingent opkræves en gang årligt og betales forud.

§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller forslag herom til bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.

§5
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virke i det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab fra sidste regnskabsår til godkendelse. Endvidere forelægger bestyrelsen forslag til årskontingent for det kommende år til drøftelse.

§6
Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Medlemmerne afgår på skift, således at generalforsamlingen hvert år vælger 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. På generalforsamlingen vælges mindst 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanterne aftaler selv en suppleantrækkefølge; ved uenighed afgøres rækkefølgen af stemmetallet ved valget. Ved supplering indtræder suppleanten i bestyrelsen, indtil det medlem, som erstattes, skulle på valg.
Stk. 3. På hver anden generalforsamling vælges en revisor for 2 år ad gangen.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§7
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde, herunder særlig anbringelse af foreningens midler udover en disponibel kassebeholdning.

§8
Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, mens andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§9
Beslutning om vedtægtsændring eller om opløsning af foreningen kan kun tages på en generalforsamling, og forslag herom skal have været udsendt til medlemmerne mindst 14 dage før. For vedtagelse af foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal.

Vedtaget på generalforsamling 11. december 2017 i København.